fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN VCA CHECK APP

 1. Algemeen

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder een abonnee (“de Abonnee”) gebruik kan maken van de applicatie VCA Check App (hierna: “de App”). De App is eigendom van CheckYourSafety B.V. (hierna: “CYS”) gevestigd te Amsterdam.

 1. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door een Abonnee. CYS heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Abonnee wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.
2.2. CYS heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. CYS zal de Abonnee hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

 1. Gebruik van de App

3.1. De Abonnee is verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App, en dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient de Abonnee:

 • Gegevens naar waarheid in te vullen.
 • Vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.
 • De App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
 • Niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.
 • Geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van CYS of andere gebruikers van de App.
 • De goede naam en reputatie van CYS te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van CYS.
 • Alle aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de App, verstrekt door CYS, op te volgen.

3.2. Indien de Abonnee in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft CYS het recht alle nodige maatregelen te treffen, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen op de Abonnee van eventuele schade of kosten.
3.3. De Abonnee mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder door CYS afgegeven voorafgaande toestemming. Evenmin mag de Abonnee technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij CYS, dan wel bij de licentiegevers. De eigendom van gegevens die door de Abonnee worden toegevoegd aan de App, blijven eigendom van de Abonnee.
4.2. CYS verleent aan de Abonnee een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door CYS geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

 1. Aansprakelijkheid

5.1. De App is met de grootste zorg samengesteld. CYS kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. CYS houdt het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.
5.2. CYS is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CYS. CYS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. De Abonnee vrijwaart CYS voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

 1. Privacy Statement

6.1. Het privacy statement dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die de Abonnee aan CYS verstrekt door middel van de App. CYS hecht groot belang aan de privacy van de Abonnee en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
6.2. CYS verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CYS is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de Abonnee. Dit houdt in dat alleen CYS bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. CYS is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van de Abonnee op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. CYS bewaart de persoonsgegevens van de Abonnee niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van de Abonnee worden verzameld.
6.3. CYS verwerkt in ieder geval de voor-en achternaam, het adres, de postcode, de woonplaats en het e-mailadres van de Abonnee.
6.4. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft de Abonnee expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Abonnee voor de hierna genoemde doelen. De Abonnee kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien de Abonnee echter bepaalde gegevens niet aan CYS verstrekt of niet door CYS laat verwerken, kan CYS de Abonnee mogelijk niet goed van dienst zijn.
6.5. Indien de Abonnee CYS geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Abonnee of indien de Abonnee deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van de persoonsgegevens van de Abonnee de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van de persoonsgegevens van de Abonnee kan zonder toestemming van de Abonnee plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Abonnee partij is of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van CYS. Daarnaast kan er op CYS een wettelijke verplichting rusten om de persoonsgegevens van de Abonnee te verwerken.
6.6. CYS verwerkt de persoonsgegevens van de Abonnee voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling(en);
 • Het verzenden door CYS van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • De Abonnee te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening van CYS;
 • De Abonnee te informeren over wijzigingen van diensten en producten van CYS;
 • De Abonnee de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij de Abonnee af te leveren.
 1. Abonnement, prijzen en betaling

7.1 De eerste 30 dagen van het abonnement gelden als gratis testperiode. Na deze testperiode brengt CYS de Abonnee €7,- per maand (excl. BTW) in rekening.
7.2 Met het afsluiten van het abonnement gaat de Abonnee akkoord met automatische incasso van het verschuldigde abonnementsgeld door CYS.
7.3 Tijdens de testperiode kan de Abonnee kosteloos besluiten af te willen zien van het abonnement. De Abonnee dient dan vóór de aangegeven einddatum van de testperiode per mail CYS te informeren over het opzeggen van zijn/haar account. CYS zal alle (inlog)gegevens en (test)data verwijderen.
7.4 De Abonnee gaat een abonnement aan voor onbepaalde tijd.
7.5 De Abonnee kan het abonnement ieder moment opzeggen. Voorwaarde van opzegging is, dat de Abonnee CYS minimaal 7 dagen vóór eerstvolgende incassodatum schriftelijk mededeelt van de opzegging. Bij opzegging binnen 7 dagen vóór eerstvolgende incassodatum, zal het abonnement eindigen op de incassodatum van de daar op volgende maand.
7.6 Het abonnementsgeld wordt door CYS iedere 30 dagen, vanaf de eerste incassodatum, geïnd.
7.7 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, andere belastingen of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
7.8 De Abonnee kan, naast zijn/haar eigen abonnement, het aantal extra gebruikers van de VCA Check App per 5 verhogen of verlagen.
7.9 CYS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementsgeld en de prijzen van producten te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. CYS zal een wijziging in het abonnementsgeld per email en op de website publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het abonnement is ingegaan, is de abonnee gerechtigd het abonnement schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
7.10 De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het abonnement dan wel de overeenkomst tot stand komen, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
7.11 In geval van betaling via factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.12 Het storneren van een door CYS (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
7.13 Indien de Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is CYS gerechtigd (de uitvoering van) het abonnement dan wel overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
7.14 Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in verzuim en is de Abonnee vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
7.15 Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 1. Verstrekking van gegevens aan derden en commerciële doeleinden

8.1. CYS kan de persoonsgegevens van de Abonnee delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die CYS met de Abonnee sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van CYS, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op CYS rust. Met bedrijven die de gegevens van de Abonnee verwerken in opdracht van CYS, sluit CYS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Abonnee. CYS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt CYS de persoonsgegevens van de Abonnee alleen aan andere derden met de nadrukkelijke toestemming van de Abonnee.
8.2. Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door de Abonnee worden toegevoegd aan de App, zullen door CYS vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de Abonnee of in de situaties zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Gegevens van de Abonnee worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij de Abonnee hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
8.3. CYS kan de persoonsgegevens van de Abonnee gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om de Abonnee nader te informeren over de dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. De Abonnee zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door de Abonnee geregistreerde e-mailadres. Indien de Abonnee geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kan de Abonnee dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
8.4. De persoonsgegevens van de Abonnee worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van de dienstverlening van CYS. De persoonsgegevens van de Abonnee worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot de Abonnee herleidbaar.

 1. Inzien, corrigeren of verwijderen

9.1. De Abonnee heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Abonnee het recht om zelf afgegeven eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens. De Abonnee heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Abonnee bij CYS een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover CYS van de Abonnee beschikt in een computerbestand naar de Abonnee of een ander, door de Abonnee genoemde organisatie, te sturen.
9.2. De Abonnee kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zelf afgegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van eigen persoonsgegevens sturen naar info@checkyoursafety.nl.
9.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Abonnee is gedaan, vraagt CYS de Abonnee een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, vanwege privacybescherming. CYS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek van de Abonnee.
9.4. Ook wijst CYS de Abonnee erop dat de Abonnee de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Rechtskeuze en rechtsforum

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar CYS is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.