fbpx

VERVANGT HET CORONA-PROTOCOL DE RI&E? NEE!

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht. Die bepaalt dat zij moeten zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Daarom moet de werkgever de risico’s rondom werk inventariseren in de RI&E. Omdat die altijd actueel moet zijn, horen nieuwe risico’s als het coronavirus daar ook in thuis. Corona-protocol of niet.

Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie, die RI&E dus, hoort ook een plan van aanpak. Daarin beschrijft de werkgever wat hij aan de werkrisico’s in zijn bedrijf wil doen. En ook wanneer hij de gesignaleerde knelpunten gaat aanpakken.

Coronaprotocol is geen vervanger van de RI&E

In de coronaprotocollen die inmiddels voor veel sectoren zijn opgesteld staat hoe het werk in tijden van corona zo verantwoord mogelijk kan worden verricht. Maar zo’n protocol is geen vervanger van de RI&E en heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving.

Werkgevers moeten in hun RI&E het coronarisico onderkennen en er een plan van aanpak voor hebben, benadrukt Inspectie SZW. Bedrijven kunnen baat hebben bij een branche-RI&E of een corona-arbocatalogus voor een sector of branche.

Handhavend optreden bij risico corona

De coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en de hygiënemaatregelen zijn opgenomen in noodverordeningen. Daarin heeft Inspectie SZW geen rol of bevoegdheden. Voor de Inspectie is de Arbowet leidend en kan zij handhavend optreden om naleving te bevorderen. Dat geldt dus ook bij ongezonde en onveilige situaties bij het risico op besmetting met corona.

Voor blootstelling aan het coronavirus gaat het om deze twee situaties:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die werknemers verrichten. Zoals zorgmedewerkers en werknemers die materiaal moeten verwijderen of schoonmaken dat mogelijk met corona is besmet.
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland. Daarbij gaat het om werkplekken in bedrijven en instellingen, zoals supermarkten, distributiecentra, kantoren, bouw, landbouw, transport en dergelijke. Het kan ook gaan om niet-patiëntgebonden werkzaamheden in de gezondheidszorg.

De Inspectie SZW treedt handhavend op als er sprake is van risico op besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het niet toepassen van de arbeidshygiënische strategie.
De Inspectie benadrukt dat de maatschappelijke gevolgen van besmetting met corona het belang van het voldoen aan de zorgplicht in de Arbowet een extra betekenis geven.

Ondernemingsraad en RI&E

De ondernemingsraad en de pvt hebben instemmingsrecht bij de RI&E. Daarmee worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de organisatie in kaart gebracht en geëvalueerd.

Lees ook:

EEN RI&E SAMENGEVAT IN JIP EN JANNEKE TAAL

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)